Janusz Stefaniak

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W badaniach zajmuje się głównie historią najnowszą, w tym stosunkami państwo – Kościół w PRL. Ostatnio opublikował: Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944–1956 (Lublin 2017).

Box PDF