Bernhard Knorn

Ksiądz Towarzystwa Jezusowego (jezuita). Uzyskał doktorat w Instytucie Dogmatyki i Teologii Ekumenicznej Uniwersytetu w Moguncji. Jest członkiem interdyscyplinarnej grupy badawczej, zajmującej się pojednaniem niemiecko-polskim w ramach współpracy Instytutu Historii Europejskiej w Moguncji z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach zajmuje się głównie teologią pojednania, chrystologią, eklezjologią oraz teologią jezuicką przełomu XVI i XVII w.

Box PDF