Theologicalmeaning of the nao.j in the Sanhedrintrial of Jesus (Mk 14,58)

Teologiczne znaczenie świątyni (nao.j) w procesie Jezusa przed Sanhedrynem (Mk 14,58)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 179 - 193

Publikacja w numerze: 31 (2011)

Autor: Mieczysław Mikołajczak

Streszczenie:

Autor zamierza ukazać w artykule, że św. Marek nie usiłuje przedstawić konfrontacji Jezusa z nao,j, lecz odnosi się w tym kontekście do i`ero.n. W relacji z procesu Jezusa przed Sanhedrynem (Mk 14,53-65) zawarte są fałszywe i niezgodne świadectwa (kai, tinej avnasta, ntej evyeudomartu,roun katV auvtou/ le,gontej — Mk 14,57). Odpowiedź Jezusa stanowi szczególnie groźną perspektywę dotycząca sanktuarium jerozolimskiego (Mk13,14-23). Słowa te są przestrogą dla Żydów oraz wezwaniem do opamiętania się, że nadchodzi dla świątyni koniec jej czasów. W Mk 14,58 temat nao,j jest wyakcentowany w sposób szczególny i bardzo wyrazisty. Nie rażą wynikające z istoty tejże relacji braki będące rezultatem jego programowych założeń ewangelicznych, a także (co wyakcentował w sposób szczególny nieunikniony i konsekwentnie, zbliżający się upadek aktualnego sanktuarium jerozolimskiego) kwalifikacje diametralnie przeciwstawne nowego nao,j, które zastąpi poprzedzającą je świątynię. Autor opracowania podkreśla (jak wynika z kontekstu relacji ewangelicznej), że wszystko pozostaje jakby w oczekiwaniu na nadejście „nowej rzeczywistości”. Nie tylko w Mk 14,58 nie są wyjawione („odsłonięte”) czasy i sposób przejścia od nao,j żydowskiego do nao,j eschatologicznego, ale również słowa Jezusa odnośnie tej kwestii odnoszą się w sposób wyjątkowy do Sanhedrynu, a także w znaczeniu ponadczasowym do wszystkich, poddających lekturze i studium tekst procesu Jezusa przed Sanhedrynem w szczególności werset: Mk 14,58, czyli fragment relacji przedstawiający m.in. (wspominane już powyżej) zeznanie fałszywych świadków.  

Box PDF