The religious knowledge and mystical experience by Origen

Poznanie religijne oraz doświadczenie mistyczne u Orygenesa

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 67 - 82

Publikacja w numerze: 35 (2015)

Autor: Irineu I. Popa

Streszczenie:

W niniejszym studium autor podjął się próby dotarcia do najważniejszych aspektów mistycznej nauki Orygenesa. Jednocześnie wskazał pewne rozwiązania dotyczące jego błędów doktrynalnych widziane z perspektywy prawosławnej. W pierwszej części opracowania dokonano krótkiej analizy kwestii Boga i człowieka w doświadczeniu boskiej komunii, co pozwoliło ukazać terminologię antropologiczną obecną w pismach Orygenesa. Z kolei część druga artykułu dotyczy ewolucji postrzegania człowieka z „bycia obrazem” do „bycia podobnym Bogu”. W tym kontekście Orygenes zauważa, że „Ojciec jest światłem, które oświeca Syna, zgodnie ze słowami psalmisty: «w Twoim świetle oglądamy światło»”. Trzecią część opracowania streszczają słowa: „w swym wnętrzu człowiek doświadcza życia łaski”. W ostatnim paragrafie autor podjął się próby odpowiedzi na pytanie: Czy Orygenes był heretykiem?, gdzie dowartościował doktrynalny wkład tego wielkiego pisarza w początkową naukę Kościoła, wskazując jednocześnie na szereg błędów, jakich się Orygenes nie ustrzegł.

Box PDF